TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KingsCollegeChapelWest-2

Kings College Chapel

117103-004-35E6732D

Oxford University

Học sinh nên tìm hiểu kĩ càng và qua nhiều nguồn trước khi quyết định nhập học. Thông tin liên quan đến thủ học nhập học có thể tham khảo trên trang NHẬP HỌC ĐẠI HỌC, gồm các thông tin về yêu cầu đầu vào, điểm và các tiêu chuẩn yêu cầu khác mà các trường yêu cầu.